Πρόγραμμα

Ημερομηνία Συνεδρίου:

Τοποθεσία Συνεδρίου:

Διαθέσιμο για προβολή σε:
Σάββατο, 13 Μαΐου 2023, 09:00-17:30

Το Συνέδριο Ασθενών, είναι η μεγαλύτερη επιστημονική εκδήλωση των Συνδέσμων Ασθενών της χώρας και αποτελεί σημείο συνάντησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην υγεία.

Ενδυνάμωση του ασθενούς είναι η ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής του στις αποφάσεις αυτοδιαχείρισης της υγείας και της ποιότητας ζωής του. Εγγραμματοσύνη υγείας ορίζεται ως η δυνατότητα ένα άτομο να διαχειρίζεται και να κατανοεί βασικές ιατρικές πληροφορίες όπως και υπηρεσίες φροντίδας υγείας, με σκοπό να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την υγεία του. Η ενότητα αυτή θα διερευνήσει τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και ευκαιρίες, και θα αναδείξει την ανάγκη για εκπαίδευση των ασθενών, ώστε να συμμετέχουν από κοινού με τους επαγγελματίες υγείας στις αποφάσεις διαχείρισης της υγείας τους.
Η ανάδειξη της σημασίας της καταγραφής, του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας σε ένα σύστημα υγείας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, μέσα από μετρήσιμους δείκτες, αναγκαίες λειτουργίες και την ύπαρξη ανεξάρτητων φορέων ελέγχου και διασφάλισης.
Τα καινοτόμα φάρμακα καλύπτουν νέες ανάγκες στην υγεία και έχουν συμβάλει στην αλλαγή της πορείας της νόσου για πληθώρα σοβαρών καταστάσεων. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας έρευνας, παραγωγής και έγκρισής τους προϋποθέτει την εξασφάλιση πρόσβασης στους ασθενείς που τα χρειάζονται περισσότερο. Η ενότητα αυτή θα συζητήσει τις παραμέτρους που καθορίζουν την πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα, με δεδομένα από την Κύπρο και το διεθνή χώρο.
Η πολυθεματική αντιμετώπιση ενός ασθενούς, ιδίως ατόμων με περίπλοκα και χρόνια προβλήματα υγείας, δεν περιορίζεται σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας, αλλά εκτείνεται στο ίδιο το περιβάλλον και στο νομικό καθεστώς που διέπει τις πολιτικές υγείας. Η ενότητα αυτή θα αναδείξει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επικοινωνία πολιτείας-επαγγελματιών υγείας-ασθενών και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας υγείας και κατ’επέκταση της ποιότητας ζωής.

Ποιοί είμαστε

H Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1986 και αριθμεί 39 μέλη οργανώσεις ασθενών οι οποίες εκπροσωπούν χιλιάδες μέλη και ασθενείς παγκυπρίως